Concrete Pillars Supporting a Building

VIETNAM TRIBUNAL

TÒA CÔNG LÝ VIỆT NAM

ĐỂ ĐEM LẠI CÔNG LÝ CHO DÂN TỘC

LÝ DO

LUẬN TỘI ĐẢNG CSVN

Tòa Công Lý Việt Nam là một tòa án dân lập nhằm đưa ra quyết định về một số vấn đề quan trọng nhưng không thể giải quyết được bởi các cơ quan tư pháp chính thức quốc gia hoặc quốc tế. Nhiều Tòa Công Lý đã hoạt động trong quá khứ và mỗi tòa đã xác định thẩm quyền hành động dựa trên các cơ sở khác nhau.

XỬ TỘI PHẠM VĂN ĐỒNG

Tòa Công Lý Việt Nam, được triệu tập trong hai ngày 3 và 4 tháng Tư năm 2023, tại National Press Club (Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia) ở Washington, DC, đã ra một phán quyết xác định rằng Phạm Văn Đồng phạm tội phản quốc với 63 tội danh và Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho hành động phản quốc này.THẨM QUYỀN

Tòa Án Dân Lập này hành động với niềm tin rằng nền tảng của pháp quyền quốc tế là trách nhiệm pháp lý - kêu gọi trách nhiệm giải trình của các cá nhân và quốc gia đối với các chính sách vi phạm nghiêm trọng các quy tắc đã được thiết lập của luật pháp quốc tế. Bỏ qua hành vi như vậy là mời gọi sự lặp lại của nó và duy trì một nền văn hóa không bị trừng phạt.

justice gradient icon
subpoena gradient icon
courthouse gradient icon

CÁC THỜI ĐIỂM

1930 - 1945

NẠN ĐÓI 1945

...

1945 - 1960

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

NHÂN VĂN GIAI PHẨM

...

1960 - 1975

CHIẾN TRANH VIỆT NAM

TẾT MẬU THÂN

...

SAU 1975

TRẠI TÙ CẢI TẠO

NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN

CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC

NHÂN QUYỀN

...

THÀNH VIÊN

DANH SÁCH ĐANG ĐƯỢC BỔ TÚC, SẼ PHỔ BIẾN SAU

  • THẨM PHÁN ĐOÀN


  • LUẬT SƯ ĐOÀN


  • BAN NGHIÊN CỨU


  • THƯ KÝ ĐOÀNTÀI LIỆU

Xin cám ơn đã thăm viếng. Tài liệu đang được bổ túc.

Quotation Mark

VĂN KIỆN

Đang được bổ túc

VIDEO

Đang được bổ túc

CÁC TÀI LIỆU KHÁC

Đang được bổ túc

Quotation Mark

XIN LIÊN LẠC

Email: info@vietnamtribunal.com